На кафедрі працює науковий семінар - «Економічна кібернетика на морському транспорті». В рамках цього семінару докторанти, аспіранти та студенти магістратури та бакалаврату доповідають і обговорюють результати своїх наукових досліджень.

Колектив кафедри ЕТіК завжди активно проводить науково-дослідні пошуки, в тому числі пов'язані з розробкою нових курсів. Одним з найважливіших результатів таких досліджень є підготовка докторів і кандидатів наук, а також видання наукових монографій, підручників і навчальних посібників.

За останні роки на кафедрі були захищені і підготовлені дві наукові роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук:

Степановим О.М. на тему «Теоретичні основи розробки стратегії економічного розвитку морського порту»

Холоденко А.М. на тему «Теоретичні основи оптимізації виробничо-транспортних систем »

За цей же час захистилися і підготовлені до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата наук 11 аспірантів : Ляшенко Н.І., Ільченко С.В., Сударев В.О., Пустова Н.В., Кобець В.М., Мельников С.В., Горб О.С., Шпак Н.Г., Мягкова О.П., Степанок Н.Ю., Боу-Торган Д.П.

За останній час підготовлено та видано такі наукові монографії, підручники та навчальні посібники:

Степанов О.Н. Стратегическое управление развитием морского порта: Монография. – Одесса. Астропринт, 2005. – 328 с.

Коневцева Н.А. Исследование операций:  Учебное пособие. – Одесса. ОНМУ, 2007.- 154 с.

Махуренко Г.С., Гирина О.Б. Основы проектного анализа, оценка эффективности инвестиционных проектов. Учебное пособие. - Одесса: ОНМУ, 2013. - 52 с.

Гіріна О.Б., Холоденко А.М. Комп'ютерне моделювання економічних процесів. Навчальний посібник. - Одеса: ОНМУ, 2014. - 24 с.

Махуренко Г.С., Гирина О.Б. Управление рисками. Учебное пособие. - Одесса: ОНМУ, 2012. - 62 с.

Махуренко Г.С., Гирина О.Б. Компьютерное моделирование экономических процессов. Учебное пособие. - Одесса: ОНМУ, 2009. - 100 с.

Гирина О.Б. Математическое моделирование и системы обработки информации. Учебное пособие. - Одесса: ОНМУ, 2010. - 40 с.

Махуренко Г.С., Гіріна О.Б. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. - Одеса: ОНМУ, 2011. - 32 с.

З 2005 по теперішній час співробітниками і аспірантами кафедри було опубліковано понад 100 наукових робіт в збірниках наукових праць Одеського національного морського університету, таких як:

  Методи та засоби управління розвитком транспортних систем,

 Розвиток методів управління та господарювання на транспорті.

 В останні роки на кафедрі ЕТіК розроблялися наступні теми НДР в рамках держбюджетної і госпдоговірної проблематики, які актуальні для поточного часу:

"Стратегія розвитку порту Рені" (2005-2006 роки, № держ.реєстрації 0105U001139),

"Теоретичні основи стратегічного управління логістичними системами" (2006 р, № держ. Реєстрації 0106U001347),

"Теоретичні засади стратегічного управління логістичними системами" (2008 рік, № держ.реєстрації 0106 U 001347, держбюджетна),

"Удосконалення економічного управління морським транспортом" (2008 рік, № держ.реєстрації 0107 0001351, держбюджетна),

"Теоретико-економічні засади оптімізації виробничо-транспортних систем" (2009 рік, № держ.реєстрації 0209 U 006484, держбюджетна),

"Економіко-математичні методи та моделі управління розвитком морського транспорту" (2009-2011 роки, № держ.реєстрації 0111 U 009942) (держбюджетна),

"Теоретичні засади управління розвитком підприємств морського транспортного комплексу" (2012-2014 роки, № держ.реєстрації 0112 U 000963) (держбюджетна),

"Теоретичні засади оптимального управління функціонуванням та розвитком морських транспортних систем" (2015-2017 роки, № держ.реєстрації 0115 U000605) (держбюджетна).

Співробітники кафедри ЕТіК постійно беруть участь у щорічній науково- практичній конференції професорсько-викладацького складу ОНМУ, у республіканських та міжнародних наукових конференціях. Матеріали, які доповідалися на цих конференціях, публікувалися в науковій пресі, включалися в докторські і кандидатські дисертації.

 

Кафедра ЕТіК активно бере участь в роботі навчально-методичних комісій факультету та університету з тематики математичні методи в економіці, за якими готують економістів і менеджерів морського транспорту. Робота навчально-методичних комісій безпосередньо пов'язана як з підвищенням рівня підготовки студентів з математичних методів в економіці, так і з удосконаленням змісту досліджуваних студентами дисциплін та методів їх викладання.

Наверх