1. Історія економіки та економічної думки Мета дисципліни – оволодіння студентами знань по історії становлення й розвитку суспільного виробництва, а також історичного процесу виникнення,…

 2. Економічна географія Мета дисципліни – оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі економічної діяльності.…

 3. Регіональна економіка Мета дисципліни – формування знань про теоретичні і практичні основи територіальної організації продуктивних сил України, про сучасний стан…

 4. Економічна теорія Мета дисципліни – формування ґрунтовних знань про економічну систему суспільства, закони її функціонування і розвитку для розуміння чинників…

 5. Політекономія Мета дисципліни – формування системи знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва, проблеми ефективного використання обмежених…

 6. Вступ до фаху «Економіка» Мета дисципліни – ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями економічної діяльності, роллю економістів…

 7. Мікроекономіка Мета дисципліни – формування ринково орієнтованого економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних…

 8. Макроекономіка Мета вивчення дисципліни – формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни…

 9. Економіка підприємства Мета дисципліни – формування у студентів здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки…

 10. Географія морського транспорту Мета дисципліни – надання знань про закономірності розвитку та розміщення морського транспорту по країнах та регіонах у зв`язку з територіальним…

 11. Основи економічної діяльності судноплавних підприємств Мета дисципліни – оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі економічної діяльності судноплавних підприємств.…

 12. Гроші та кредит Мета дисципліни – вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування в ринковій економіці грошей, кредитів і…

 13. Бухгалтерський облік Мета дисципліни – формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.…

 14. Культура ділових відносин та психологія бізнесу Мета дисципліни – формування системи знань про організацію ділових відносин, основи ділового етикету з урахуванням знань про природу психології…

 15. Міжнародна економіка Мета дисципліни – формування теоретичних знань і практичних навичок в сфері міжнародної економіки, зовнішньоторговельної, валютно-кредитної та…

 16. Економіка праці і соціально-трудові відносини Мета дисципліни – оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі економіки праці та соціально-трудових відносин, що…

 17. Основи економіки морського транспорту Мета дисципліни – засвоєння студентами теоретичних знань про місце і роль морського транспорту в світовій транспортній системі та транспортній…

 18. Фінанси Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців з економіки підприємства сучасного економічного мислення та системи знань щодо загальних…

 19. Економіка і фінанси підприємства Мета дисципліни - формування сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань про базові поняття щодо господарсько-фінансової діяльності…

 20. Техніко-економічний аналіз Мета дисципліни – формування у студентів аналітичного творчого мислення шляхом опанування теоретичних основ аналізу господарської діяльності і…

 21. Економіка будівництва Мета дисципліни – засвоєння студентами теоретичних знань та практичних навичок в галузі економіки будівництва, а також специфіки будівництва…

 22. Аудит Мета дисципліни – формування у майбутніх економістів теоретичних знань і практичних навичок для здійснення аудиторських перевірок…

 23. Економічний аналіз Мета дисципліни – формування у студентів аналітичного творчого мислення шляхом опанування теоретичних основ аналізу господарської діяльності і…

 24. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків Мета дисципліни – формування сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань та навичок стосовно обґрунтування господарських рішень з…

 25. Планування і контроль на підприємстві Мета дисципліни – формування системи знань про методологію розробки перспективних і поточних планів і контроль їх виконання.…

 26. Фінанси підприємства Мета дисципліни – формування теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у сфері організації фінансів підприємств, які виникають між суб'єктами…

 27. Економіка і організація інноваційної діяльності Мета дисципліни – формування у студентів знань і навичок раціональної організації та економічного обґрунтування напрямів інноваційної діяльності…

 28. Економіка морського транспорту Мета дисципліни – дати студентам уявлення про сутність економічних процесів на підприємствах морського транспорту, навчити їх здійснювати розрахунки…

 29. Страхування Мета дисципліни – надання студентам системних знань щодо наукових основ економіки і організації страхової діяльності, методології та методів…

 30. Контролінг Мета дисципліни – формування у майбутніх економістів системних знань щодо концептуальних засад управління сучасним підприємством на основі…

 31. Основи економіки підприємства Мета дисципліни – оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі економіки підприємства, а також специфіки управління…

 32. Економіка і організація виробництва Мета дисципліни – формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань про базові поняття щодо господарсько-фінансової…

 33. Основи економічної теорії Мета дисципліни – формування ґрунтовних знань про економічну систему суспільства, закони її функціонування і розвитку для розуміння чинників…

 34. Макроекономіка (поглиблений рівень) Мета дисципліни – формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та…

 35. Мікроекономіка (поглиблений рівень) Мета дисципліни – формування ринково орієнтованого економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних…

 36. Методологія наукових досліджень і методика викладання економічних дисциплін Мета дисципліни – отримання теоретичних і практичних знань у сфері здійснення наукових досліджень та навичок проведення цих досліджень у галузі…

 37. Економіка судноплавних компаній Мета дисципліни – оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі господарської діяльності судноплавних компаній,…

 38. Економіка та організація портового господарства Мета дисципліни – оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними навичками в галузі господарської діяльності підприємств морського…

 39. Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств Мета дисципліни – оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними навичками в області господарської діяльності різних видів об'єднань…

 40. Регулювання економіки та соціально-трудові відносини

 41. Фінансовий моніторинг Мета дисципліни – формування базових знань по організації моніторингу фінансових операцій, що здійснюються через банківську систему України, усунення…

 42. Економічна діагностика Мета дисципліни – надання знань про використання методичного апарату та інструментарію економічної діагностики для визначення стану підприємства.…

 43. Економічна безпека підприємства Мета дисципліни – формування теоретичних знань і практичних навичок економічного характеру щодо забезпечення економічної безпеки підприємств…

 44. Міжнародні стандарти фінансової звітності Мета дисципліни – надання знань про принципи побудови системи міжнародних стандартів фінансової звітності та правила складання фінансових звітів за…

 45. Економічна розвідка Мета дисципліни – надання знань про використання методичного апарату та інструментарію економічної розвідки для підвищення конкурентоспроможності…

 46. Управління інвестиціями Мета дисципліни – оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками з вирішення комплексу професійних завдань і прийняття рішень в…

 47. Економіка морського транспорту Мета дисципліни – дати студентам уявлення про сутність економічних процесів на підприємствах морського транспорту, навчити їх здійснювати розрахунки…

 48. Техніко-економічне обґрунтування проектно-конструкторських робіт Мета дисципліни – оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками з вирішення комплексу професійних завдань і прийняття рішень в…

 49. Економіка судноплавства Мета дисципліни – оволодіння студентами теоретичними знаннями організаційно-економічних засад функціонування судноплавної галузі та практичними…

 50. Основи економічної діяльності судноплавних підприємств Мета вивчення дисципліни – оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками в галузі економічної діяльності судноплавних…

 51. Фінансова математика Метою викладання дисципліни є формування системи знань з методології та практичного здійснення фінансових розрахунків і операцій та використання…

Наверх