• Підготовчі курси В ОНМУ
 • Наші випускники про нас
  Наші випускники про нас
 • Факультет воднотранспортних і шельфових споруд
  Факультет воднотранспортних і шельфових споруд
 • Факультет суднобудування, інформаційних технологій і системотехніки
  Факультет суднобудування, інформаційних технологій і системотехніки
 • Навчально-науковий інститут морського флоту
  Інститут морського флоту
 • Факультет портового інжиніринга
  Факультет портового інжиніринга
 • Навчально-науковий інститут морського бізнесу
  Інститут морського бізнесу
 • Навчально-науковий морський гуманітарний інститут
  Морський гуманітарний інститут
 • Факультет по роботі з іноземними студентами
  Факультет по роботі з іноземними студентами
 • 2-D program


Студентський клуб «Співрозмовник», який виник під впливом зацікавленості студентів у розгляді суспільно-політичних явищ у незалежній Україні, був заснований викладачами кафедри «Філософія» на початку 2000-х років.

Виконуючи функції спочатку суто політологічного доповнення до тих проблем, які були складні та не встигали розглядатися на лекційному часі – а це й знайомство з такою конфедеративною структурою як ЕС, й дослідження такої військово-політичної організації як НАТО, й створення нових політичних підсистем в Україні – поступово трансформується у клуб студентів, які зацікавлені познайомитися також із соціальними явищами (наприклад, особливості сімейного сучасного інституту, проблеми молоді чи зростання девіації в сучасному суспільстві), а також психологічними, й навіть, теоретико-філософськими конструктами.

Форма зустріч та ступінь яскравості їх залежить від часу, який приносить до аудиторій революційні події чи суспільні вибухи, а також від інтелектуального та духовного розвитку наших студентів – але це завжди цікаво, емоційно, пам’ятно.
Професорсько-викладацький склад кафедри в сучасних умовах реформування системи вищої освіти особливу роль відводить формуванню і розвитку системи методичної роботи в університеті.

Навчально-методична робота кожного викладача кафедри спрямована на підвищення якості підготовки фахівців, що випускаються, вдосконаленню освітнього процесу та контролю над ним.

Викладачі активно працюють з підготовки комплексу навчальної методичної документації по всім базовим дисциплінам кафедри, включаючи календарно-тематичні плани, навчальні та робочі програми, Сілабус, методичні вказівки для денної та заочної форми навчання.

За поточний період викладачами кафедри розроблені та впроваджені в навчальний процес понад 50 навчальних програм, написані і видані навчально-методичні посібники та вказівки.

Викладачі кафедри при організації навчального процесу активно використовують прогресивні методики і форми навчання

Викладачі кафедри активно використовують в роботі наочні посібники методичного забезпечення навчального процесу в тому числі і комп'ютерні.

На кафедрі регулярно проводяться методичні наради і семінари з підвищення методичного рівня викладання навчальних дисциплін.

ОПП Практична психологія морегосподарської галузі

Освітньо-професійна програма підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (далі – ОПП Практична психологія морегосподарської галузі) розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, з урахуванням вимог, викладених у «Методичних рекомендаціях щодо розроблення стандартів вищої освіти», схвалених сектором вищої освіти Науково-методичної ради МОН України (протокол №3 від 29.03.2016 р.), постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187.

Розроблення освітньої програми «Практична психологія морегосподарської галузі» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розпочалося у 2016 році та враховувало багаторічний досвід підготовки в університеті фахівців за різними спеціальностями, а також особливе зацікавлення у відкритті програми серед випускників повного загального середнього рівня освіти. ОП «Практична психологія морегосподарської галузі» вперше була затверджена рішенням Вченої ради Одеського національного морського університету від 25 січня 2017 р., протокол № 8.

Створенню освітньої програми перебував аналіз потреб галузі з урахуванням соціально-економічних умов і особливостей професійного напряму Південного регіону України й ринку освітніх послуг, консультації з роботодавцями, зокрема: Харківська медична академія післядипломної освіти, Головне управління міністерства внутрішніх справ України в Одеській області, Центр морської медицини українського науково-дослідного інституту медицини транспорту МОЗ України, студентами і представниками академічної спільноти та загальна оцінка достатності наявних кадрових, фінансових та матеріально-технічних ресурсів для її реалізації.

ОПП «Практична психологія морегосподарської галузі» розроблена робочою групою Університету у складі керівника групи (гаранта ОПП) професор, д.психол.н. Шевченко Р.П., а також членів групи: директоркою Навчально-наукового морського гуманітарного інституту Одеського національного морського університету, доцентом, к.е.н. Самойловською В.П., доцентом, к. психол.н. Чумаєвою Ю.В., ст.викладачем кафедри практичної психології Малиш В.Є., ст.викладачем кафедри практичної психології Діколь-Кобриною О.А., секретарем Національної ліги психотерапії, психосоматики та медичної психології України, к. психол.н. Алієвою Т.А. студент 2 к. Чендорогло С.В., студентка 4 к. В. Карамян.

Цілі освітньо-професійної програми: формування наукових уявлень про природу психіки, про методи та результати дослідження психічних явищ; розвиток здатності до застосування психологічних знань в умовах професійної морегосподарської діяльності.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра орієнтована на здобуття студентами професійних знань, умінь, навичок та інших компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності. Ґрунтується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану психології, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: уміння організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову) співробітникам морського та річкового транспорту; уміння адаптуватися до нових ситуацій пов’язаних з особливостями роботи практичного психолога у морегосподарській галузі та здатність до професійної мобільності; вміння формувати ділове спілкування, своєчасно регулювати ділові конфлікти на морському та річковому транспорті; вміння надавати психоконсультативну допомогу морякам до та після рейсу; вміння надавати просвітницьку, психологічну, консультативну допомогу сім’ям моряків під час находження моряка в рейсі та після його повернення із рейсу; вміння сформувати у моряка здатність організувати та управляти своїм робочим часом, всім особистісним простором, вміти організувати особистісний розвиток в умовах рейсу; здатність до формування транскультуральних понять, вміння співпрацювати з представниками різних релігійних конфесій, культур.

Вступ на освітню програму здійснюється на основі ступеня (рівня):

Повна загальна середня освіта, на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Повна загальна середня освіта, на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Результати навчання визначаються за додатком до документу про освіту, а також за результатами вступних випробувань: для вступу на 1 курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти - у формі ЗНО з дисциплін, передбачених Правилами прийому до ОНМУ; для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») - у формі ЗНО з української мови і літератури, а також фахового випробування.

ОПП Практична психологія морегосподарської галузі, 2019

ОПП Практична психологія морегосподарської галузі, 2020

Навчальний план 2020 спеціальності 053 "Психологія" (денна форма)

Навчальний план 2020 спеціальності 053 "Психологія" (скорочене навчання)

Навчальний план 2020 спеціальності 053 "Психологія" (заочна форма)

Рецензія-відгук на ОП "Психологія"

Рецензія-відгук на ОП "Психологія"

Рецензія-відгук на ОП "Психологія"

Рецензія-відгук на ОП "Психологія"

Відомості про самооцінювання ОП за першим (бакалаврським) рівнем

Програма вступного випробування 2021

Договори про організацію практики здобувачів вищої освіти ОНМУ

Договір про організацію практики здобувачів вищої освіти ОНМУ (Одеський дитячий будинок-інтернат)

Договір про організацію практики здобувачів вищої освіти ОНМУ (Комунальна установа "Одеський інклюзивно-ресурсний центр")

Договір про організацію практики здобувачів вищої освіти ОНМУ (ПЦ Смірнової О.")

Договір про організацію практики здобувачів вищої освіти ОНМУ ("Совушка")

Договір про організацію практики здобувачів вищої освіти ОНМУ (Теплодарська загальноосвітня школа №1)

Договір про організацію практики здобувачів вищої освіти ОНМУ (Національна ліга психотерапії, психосоматики та медичної психології України)

Договір про організацію практики здобувачів вищої освіти ОНМУ (Одеський навчально-виховальний комплекс № 90)

Договір про організацію практики здобувачів вищої освіти ОНМУ (Одеський юридичний ліцей)

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 "ПСИХОЛОГІЯ"
Навчальні дисципліни, які викладаються на ОП Силлабус диципліни
Oбов’язкові компоненти ОП
АРТ терапія +
Вікова психологія +
Вікова фізіологія та валеологія +
Вступ до фаху +
Демографія +
Диференціальна психологія +
Експериментальна психологія +
Загальна психологія +
Історія психології +
Математичні методи в психології +
Методика викладанния психології +
Методичні та теоретичні проблеми психології +
Основи дефектології +
Основи клінічної психології +
Основи патопсихології +
Основи психологічного консультування +
Педагогічна психологія +
Політична психологія +
Психологічна служба в системі освіти +
Психодіагностика +
Психокорекція +
Психологія праці та інженерна психологія +
Психологія управління +
Психофізіологія +
Соціальна психологія +
Сучасні теорії глибинної психології +
Юридична психологія +
Вибіркові компоненти ОП
Акмеологія +
Військова психологія та психологія в екстримальних умовах +
Віктимологія +
Гендерна психологія +
Дитяча та підліткова психологія +
Екзистенційна психологія +
Економічна психологія та психологія підприємницької діяльності +
Етнопсихологія +
Kомунікативна психологія та конфліктологія морегосподарчої галузі +
Кризова психологiя та консультування працiвникiв морського транспорту +
Кримінальна та судова психологія +
Наукові школи та теорії сучасної психології +
Основи кадрової та профорієнтаційної роботи на морському транспорті +
Основи психогенетики +
Паліативна та хоспісна допомога +
Пенітенціарна психологія +
Перинатальна психологія +
Правове забезпечення практичної психології +
Психологія девіантної поведінки +
Психологія бізнесу PR та реклами +
Психологія здоровʹя +
Психологія кризових станів особистості +
Психологія лідерства +
Психологія релігійної толерантності на морському транспорті +
Психологія самореалізації +
Психологія свідомості +
Психологія сексуальності +
Психологія спорту +
Психологія стресу в професійній діяльності +
Психологія творчості +
Психологія часу +
Психосоматика та соматопсихіка +
Реабілітаційна психологія працівників морського транспорту +
Сімейна психологія +
Соціальна педагогіка +
Спеціальна психологія +
Суїцидологія +
Тактика поведінки медпрацівників +
Чинники успішного працевлаштування в морегосподарській галузі +
Культура спілкування на морському транспорті +
Домедична допомога з практикумом кризової психотерапії +
Психологія особистості та особистісного розвитку +
Психологічна стійкість особистості +
Соціальна психіатрія з основами психологічної експертизи +

Проводиться під керівництвом завідуючої кафедри д. психол. н., проф. Шевченко Росини Петрівни спільно з професорсько-викладацьким складом кафедри.

Відповідальним за наукову роботу кафедри є к.психол.н., доцент кафедри, магістр права Кернас Андрій В’ячеславович

  Основними завданнями науково-дослідницької діяльності кафедри є:
 • творчий розвиток наукового потенціалу кафедри, і проведення, планування теоретико-практичних досліджень і розробки з актуальних наукових питань у сфері прикладної психології.

По темі науково-дослідної роботи закріпленої за кафедрою «Стресогенність у сучасному суспільстві», за поточний звітний період, була підготовлена колективна монографія англійською мовою видана в зарубіжному спеціалізованому професійному видань. А так само був виконаний цілий ряд науково-дослідницьких робіт підсумком яких стали публікації в спеціалізованих професійних наукових журналах тих, що входять в науко-метричні бази даних у тому числі SCOPUS і WEB of SCІENCE.

Нині за ініціативою співробітників кафедри з урахуванням актуальних соціальних проблем українського суспільства, а так само на підставі накопленого науково-практичного досвіду був розроблений і поданий на розгляд до Департаменту науки Міністерства освіти і науки проект ГБ НДР "Психологічний супровід військовослужбовців військово-морського флоту та працівників морського транспорту".

Професорсько-викладацький склад з почуттям глибокої гордості шанує і продовжує високі гуманістичні моральні і духовні традиції що сформувалися за багаторічною історію в стінах Національного Державного морського університету. Так само співробітники кафедри практичної психології є продовжувачами сильної наукової школи.

  Нині науково-дослідницька робота кафедри здійснюється по наступних стратегічних напрямах:
 • робота професорсько-викладацького складу кафедри включає участь в наукових і науково-практичних конференціях з доповідями по тематичних напрямах науково-дослідницької роботи, закріпленої за кафедрою.
 • успішно проводяться робота над кандидатськими і докторськими дисертаціями. За звітний період за підсумками Вищої атестаційної комісій Міністерства освіти і науки співробітникові кафедри Р. П. Шевченко була присвоєна наукова ступінь доктора психологічних наук. І присуджено звання професора.
 • проведення наукових розробок по фундаментальних і прикладних орієнтованих наукових проблемах. З наступним впровадженням результатів науково-дослідницької роботи в учбовий процес і в діяльність установ соціально-психологічної служби. За звітний період співробітниками кафедри було розроблено більше 10 навчально-методичних посібників і 50 програм по учбових дисциплінах викладаються на кафедрі.
 • досягнення вищого рівня професійної компетентості і кваліфікації співробітників обумовлені науковою діяльністю кафедри.
 • формування позитивного іміджу кафедри відповідає заявленим науковими дослідженнями і практичними напрацюваннями.
 • Студенти, що проходять навчання, притягуються до активної наукової діяльності, беруть участь в професійних конкурсах і всеукраїнських олімпіадах. Беруть участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях. За звітний період професорсько-викладацьким складам кафедри була організована і успішно проведена чергова Міжнародна науково-практична конференція з актуальних проблем практичної психології в якій на ряду з викладацьким складом взяли активну участь студенти випускних кафедр Навчально-наукового морського гуманітарного інституту.

На теперішній час співробітниками кафедри, за підтримки науково-дослідницького сектора університету планується, у рамках держбюджетної науково-дослідницької роботи, створення науково-дослідницької лабораторії. Так само за підтримки адміністрації університету планується реєстрація наукового спеціалізованого видання (журналу) з актуальних питань практичної психології.

В даний період кафедрою планується проведення ряду господарських науково-договірних робіт.

Сторінка 1 із 3

Об'яви

Новини

Гід-схема

Періодичні видання ОНМУ

Наверх