Одеський національний морський університет надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Наказом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Надання публічної інформації ОНМУ здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно до Закону, публичною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана чи створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених діючим законодавством, чи яка знаходиться у володінні суб'єктів об'єктів владних повноважень.

Запит від осіб на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов'язково необхідно вказати:

1. Ім'я та прізвище особи, що робить запит, поштова адреса чи адреса електронної пошти, а також номер телефону;
2. Опис інформації, яку бажано отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документу, відносно якого зроблено запит);
3. Підпис та дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

Форми для надання інформаційного запиту в письмовому вигляді:

- від фізичної особи (приклад);
- від юридичної особи (приклад);
- від об'єднань громадян (приклад);
- форма для надання інформаційного запиту в електронному вигляді (приклад).

Поштова адреса ОНМУ для надання інформаційного запиту:
65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, відповідальній особі з запитів на інформацію (на конверті вказати "Публічна інформація").

Телефон: (048) 780-05-33
Факс: (048) 732-16-21

Статут ОНМУ

Кошторис на 2016 рік

Річний звіт ректора ОНМУ за 2018 рік

Звіт про використання та надходження коштів

Штатний розпис

Колективний договір ОНМУ

Положення про организацію освітнього процесу в ОНМУ

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про вчену раду ОНМУ

Положення про порядок конкурсного відбору деяких категорій науково-педагогічних працівників

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про орган студентського самоврядування

Тимчасове положення про систему рейтингової оцінки діяльності НПР

Положення про Іллічівський морський коледж ОНМУ

Положення про ККР

Рейтинг науково-педагогічного складу

Порядок призначення і виплати стипендій студентам Одеського національного морського університету

Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Експертні висновки про можливість акредитації
освітньо-професійної програми "Морське право"
зі спеціальності 081 Право за другим (магістерським) рівнем
вищої освіти в ОНМУ

Експертні висновки про можливість акредитації
освітньо-професійної програми "Експлуатація суднових енергетичних установок"
зі спеціальності 271 Річковий і морський транспорт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в ОНМУ

Тимчасова інструкція про порядок призначення декана факультету (директора навчально-наукового інституту) ОНМУ

Графік навчання в ОНМУ у 2 семестрі 2018 р.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ НА ОФІЦІЙНОМУ WEB-САЙТІ ТА У СОЦ.МЕРЕЖАХ ОНМУ

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО

Освітньо-професійна програма спеціальності 076"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Освітньо-професійна програма спеціальності 242 "Туризм"

Освітньо-професійна програма спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технологіі"

Освітньо-професійна програма спеціальності 073 "Менеджмент"

Освітньо-професійна програма спеціальності 073 "Менеджмент"

Освітньо-професійна програма спеціальності 271 "Експлуатація суднових енергетичних установок та засобів автоматики"

Освітньо-професійна програма спеціальності 275 "Організація перевезень і управління на транспорті"

 

Університет

Menu

Вхід на сайт

Наверх