Спеціальність: 051 Економіка

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Освітні рівні: бакалавр, магістр, PhD

Освітня програма на бакалаврському рівні: «Економіка»

Освітня програма на магістерському рівні: «Економіка морського транспорту»

Освітня програма на рівні PhD: «Економіка водного транспорту»

Форми навчання: очна та заочна.

  Термін навчання:
 • для бакалаврів – 4 роки на очній і заочній формі;
 • для магістрів – 1 рік і 4 місяця на очній і заочній формах навчання;
 • для PhD – 4 роки на денній, вечірній і заочній формах навчання.

Відео-презентація спеціальності 051 Економіка

Випускники та студенти про спеціальність

Бундюк Руслан,

выпускник ОИИМФа (ОНМУ) 1992 года

Директор компании «MSC Crewing Services»,

Кандидат экономических наук,

Член-корреспондент Транспортной академии Украины,

Председатель экзаменационной комиссии по защите магистерских работ по специальности «Экономика» в Одесском национальном морском университете

Почему я выбрал экономическую специальность?

Одесса – морская столица Украины, и мне хотелось внести свой вклад в развитие морской отрасли.

Именно поэтому при поступлении в наш легендарный Одесский водный я сделал выбор в пользу специальности «Экономика и организация водного транспорта».

Какие дисциплины больше всего понравились в процессе обучения?

Одесский водный дает уникальную возможность изучить широкий спектр экономических дисциплин в сочетании с морской спецификой. Полагаясь на собственный опыт, могу с уверенностью заявить, что каждый изучаемый предмет важен и значим. Это тот неоценимый багаж знаний, который вы будете использовать всю жизнь. Когда я стал руководителем, мне очень пригодились знания по экономике предприятия, экономике морского транспорта, бухгалтерскому учету и финансам. И конечно – английский язык, он необходим для работы в морских компаниях.

Что мне дало образование в Одесском водном?

Знания, полученные в Одесском водном, стали основой развития моей карьеры в международном морском бизнесе. Профессорско-преподавательский состав университета – это команда высококвалифицированных специалистов, которые прививают любовь к будущей профессии с первого дня и на всю жизнь.

Обращение к абитуриентам

Дорогие абитуриенты! Вы приняли правильное решение, выбрав Одесский национальный морской университет. Теперь Ваше будущее в надежных руках. Учитесь, вникайте, развивайтесь и дерзайте – это залог Вашего успеха и карьерного роста!

Переваги спеціальності

Серед переваг професії «економіст» слід зазначити стабільний попит на ринку праці, універсальність і затребуваність у різних сферах економіки. За узагальненими даними рекрутингових агентств, професія «економіст» зайняла 5-е місце в рейтингу професій в Україні в 2018 році, а професія «фінансист» – 6-е місце.

Рівень заробітної плати професіоналів у сфері морського бізнесу значно вище, ніж у середньому по Україні або у транспортній галузі. Престижна економічна освіта у сфері морського бізнесу дає блискучі перспективи працевлаштування, для наших випускників відкривається шлях до успішної кар'єри в Україні або за кордоном, у глобальних міжнародних транспортних компаніях.

  Зрозуміло, що в епоху ринкової економіки фахівець із вищою економічною освітою – фігура затребувана. Інститут морського бізнесу ОНМУ готовить економістів за освітнім стандартом останнього покоління. Сьогодні бакалавріат зі спеціальності «Економіка» – це:
 • широка галузь професійної діяльності (економічні, фінансові, маркетингові, виробничо-економічні та аналітичні служби організацій різних галузей, сфер і форм власності, фінансові, кредитні та страхові установи, органи державної та муніципальної влади і т. ін.);
 • унікальне сполучення класичної економічної освіти та прикладних навичок з економіки з орієнтацією на специфіку морської галузі;
 • актуальні ринкові професійні компетенції (розрахунково-економічна, аналітична, організаційно-управлінська та ін.).

Головною конкурентною перевагою бакалаврів і магістрів економіки, підготовлених в ОНМУ, є сполучення універсальності їх освіти зі знанням специфіки роботи морського транспорту.

Студенти спеціальності «Економіка» бакалаврського і магістерського рівня можуть приймати участь у міжнародних програмах обміну Erasmus + та багатьох інших, отримати додаткові знання та досвід в університетах Польщі, Чехії, Норвегії, Італії, Китаю та інших країн.

Освітня програма «Економіка» на бакалаврському рівні

  На бакалаврському рівні освітня програма «Економіка» передбачає вивчення дисциплін циклів загальної підготовки, професійної підготовки і дисциплін вибору студентів. В результаті навчання студент отримає такі важливі компетенції як:
 • здатність виявляти закономірності сучасної економіки на мікро- та макрорівні, напрями соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави;
 • здатність аналізувати економічні процеси, проводити аналіз функціонування та розвитку компаній, у тому складі підприємств морського транспорту;
 • здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення;
 • уміння використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень у інвестиційній, експлуатаційній та фінансовій сфері;
 • здатність складати різні види планів підприємств, розробляти бізнес плани, пов’язані з розвитком компаній, інвестуванням в нові види діяльності, придбанням основних засобів і т. ін.;
 • здатність орієнтуватися у світовій економіці, міжнародних економічних відносинах, міжнародній валютній системі, обґрунтовувати рішення у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
 • здатність орієнтуватися у сучасній банківській справі, на фондових ринках, обґрунтовувати рішення, пов’язані з покупкою та продажем цінних паперів;
 • здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних завдань – таких як мінімізація витрат підприємства, максимізація прибутку, оптимізація цін товарів та послуг та ін.;
 • уміння здійснювати бухгалтерський облік, оптимізувати податки компанії, приймати рішення у сфері фінансів та кредитування;
 • уміння обґрунтовувати кадрові рішення, застосовувати різні форми заробітної плати та методи мотивації персоналу компанії;
 • здатність виконувати основні менеджерські функції, ставити цілі діяльності, взаємодіяти з ключовими співробітниками, здійснювати тайм-менеджмент, виконувати маркетингові завдання і т. ін.;
 • уміння застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізувати інформацію, готовити аналітичні звіти;
 • здатність до усної та письмової професійної комунікації українською та англійською мовами;
 • здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність та інші.

Освітня програма «Економіка морського транспорту» на магістерському рівні

На магістерському рівні освітня програма «Економіка морського транспорту» передбачає вивчення циклів загальної підготовки, професійної підготовки і дисциплін вибору студентів.

Поглиблене вивчення дисциплін професійної підготовки направлено на отримання компетенцій в галузі економічної діагностики, інвестиційного аналізу, економіко-математичного моделювання, міжнародного економічного права і регулювання морської галузі, міжнародних стандартів фінансової звітності. Студенти також отримують компетенції з методології наукових досліджень і методики викладання економічних дисциплін.

Освітня програма розрахована на людей, які бажають зробити кар'єру на підприємствах морського транспорту, і надає поглиблені знання з економіки судноплавних компаній, економіки портової галузі, економічної безпеки та ін.

 

Основні дисципліни, що вивчають студенти рівня бакалавр

Основні дисципліни, що вивчають студенти рівня магістр

Основні дисципліни, що вивчають студенти рівня Ph.D.

 

Практична підготовка

Важливим етапом навчання на всіх рівнях є різні види практики студентів у державних і комерційних структурах, майстер-класи провідних економістів транспортних підприємств, зустрічі з відомими особистостями транспортної галузі, навчальні екскурсії на підприємства, ділові ігри, участь у науково-практичних конференціях, участь у роботі клубів економістів і фінансистів при випускаючої кафедрі «Економіка і фінанси».

Студенти проходять виробничу та переддипломну практику на провідних підприємствах морського транспорту, а також у компаніях інших галузей економіки за рекомендацією викладачів випускаючої кафедри або за власним вибором.

Основними місцями практики студентів спеціальності «Економіка» є державні та приватні стивідорні підприємства і порти; судноплавні компанії; експедиторські, агентські, крюїнгові компанії; туристичні фірми та інші підприємства і організації морегосподарського комплексу. При проходженні виробничої практики передбачене реальне навчання студентів фахівцями економічних підрозділів.

Працевлаштування випускників

Випускники спеціальності «Економіка» створюють та очолюють власні компанії, займають посади керівників підприємств морського транспорту, працюють начальниками підрозділів, економістами з аналізу господарчої діяльності, планування, матеріально-технічного забезпечення, економістами кадрових служб, фінансистами, головними бухгалтерами, спеціалістами із зовнішньоекономічної діяльності.

Наші випускники працюють у судноплавних компаніях («Укрферрі», «Укррічфлот», «Українське Дунайське пароплавство», «Valship LTD» та ін.), у ДП «Адміністрація морських портів України», в морських та річкових портах, приватних стивідорних компаніях («Бруклін-Київ», «Трансінвестсервіс», «Олимпекс Купе Інтернешнл»), в асоціації «Морські порти України», в Державному управлінні «Держгідрографія», у транспортно-експедиторських і логістичних фірмах («Euroterminal», «Formag Forwarding», «F.S. Mackenzie» та ін.), в агентських фірмах (Інфлот, Інтерброкер, Nortrop Odessa та ін.), крюїнгових компаніях («MSC Crewing Services», «Vita Maritime», «Anglo-Eastern Ukraine», «Crew Recruitment Service» та ін.), на суднобудівних і судноремонтних заводах, у проектних і науково-дослідних організаціях («ЧорноморНДІпроект», Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень), вищих навчальних закладах (ОНМУ, ОНМА, ОНЮА та ін.), у банках та інвестиційних компаніях («Приватбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Промінвестбанк», «Ощадбанк» та ін.), туристичних фірмах («Навігатор», «Веселка», «Жара», «Мир в ладони»), консалтингових фірмах, страхових організаціях і в багатьох інших компаніях в Україні та за кордоном – у країнах Європейського Союзу, в Росії, Грузії та інших країнах.

Морська освіта – це Ваш капітал!

Інформаційний лист: бакалаврат спеціальності "Економіка"(завантажити)

Наверх